روانشناس روانى یا روانى روانشناس؟!

» ۱۳٩٥/۱٠/۱٠ :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٠
» ۱۳٩٥/٥/٢۱ :: مشهد
» ۱۳٩٤/۱٢/۱٥ :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٥
» ۱۳٩۳/٩/۱٧ :: مادربزرگ
» ۱۳٩۳/٧/۱۱ :: اینجا
» ۱۳٩٢/٩/۱٦ :: اینم از من
» ۱۳٩٢/٢/۳۱ :: یهویی، هوایی!
» ۱۳٩۱/٤/۱٥ :: ۱۳٩۱/٤/۱٥
» ۱۳٩۱/٢/۳ :: ناقص ترین داستان کامل من
» ۱۳٩٠/۱٢/۳ :: خیلی کمی سخت
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٢ :: من باز میگردم روزی
» ۱۳٩٠/۱۱/٢۱ :: فقط نه ساعت
» ۱۳٩٠/۱۱/۱٩ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٩
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٩ :: من اینم
» ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ :: تجربه
» ۱۳٩٠/۱٠/۱٥ :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٥
» ۱۳٩٠/٩/٢٩ :: یک سال بعد از پارسال
» ۱۳٩٠/۸/٢٩ :: کویر
» ۱۳٩٠/٧/٢٥ :: اسیر
» ۱۳٩٠/٧/۱٧ :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» ۱۳٩٠/٦/٢۸ :: تعادل نا موزون
» ۱۳٩٠/٦/۱٥ :: به سر زدگان
» ۱۳٩٠/٦/٧ :: ابهام در ایهام
» ۱۳٩٠/٦/۳ :: ۱۳٩٠/٦/۳
» ۱۳٩٠/٥/۳٠ :: از جنسی دیگر
» ۱۳٩٠/٥/٢٧ :: در مزخرفترین حالت ممکن
» ۱۳٩٠/٥/٢۳ :: همیشه باید برم
» ۱۳٩٠/٥/۱٢ :: مسلمان یعنی ....
» ۱۳٩٠/٥/٦ :: ۱۳٩٠/٥/٦
» ۱۳٩٠/٤/۱۸ :: خوش بین باشیم!!!
» ۱۳٩٠/٤/۸ :: اصلا یه وضعی
» ۱۳٩٠/٤/٢ :: بیش از حد ظرفیت
» ۱۳٩٠/۳/٢٦ :: تفلسف محض
» ۱۳٩٠/۳/۱٩ :: ما و دما
» ۱۳٩٠/۳/۱٥ :: محاوره
» ۱۳٩٠/۳/۸ :: افکار مکفور
» ۱۳٩٠/٢/۳٠ :: آویزانی در خواب و بیداری
» ۱۳٩٠/٢/٢٦ :: تره و تخمش
» ۱۳٩٠/٢/۱٤ :: دیوار...
» ۱۳٩٠/٢/۳ :: تا چه حد؟؟؟!!!!
» ۱۳٩٠/۱/٢۱ :: فی البداهه !!!!
» ۱۳٩٠/۱/۱٢ :: روی دیگر
» ۱۳۸٩/۱٢/٢۱ :: حرف آزاد... برداشت آزاد...
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٥ :: همچنان
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٢ :: ممنوع
» ۱۳۸٩/۱٢/٩ :: ...چت...
» ۱۳۸٩/۱٢/٢ :: عاقبت
» ۱۳۸٩/۱۱/٢۸ :: از سر نو
» ۱۳۸٩/۱۱/٢۳ :: درد بی درمون...
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٦ :: ما فوق فکر
» ۱۳۸٩/۱۱/۳ :: تو ...
» ۱۳۸٩/۱٠/٢۸ :: دلم سوخت
» ۱۳۸٩/۱٠/٢٢ :: نوعی دیگر
» ۱۳۸٩/۱٠/۱٧ :: برگی از چرک نویس
» ۱۳۸٩/٩/٢٩ :: تولدم
» ۱۳۸٩/٩/٢٢ :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
» ۱۳۸٩/٩/۱٤ :: ۱۳۸٩/٩/۱٤
» ۱۳۸٩/٩/۸ :: ۱۳۸٩/٩/۸
» ۱۳۸٩/٩/٤ :: ۱۳۸٩/٩/٤
» ۱۳۸٩/۸/۳٠ :: ۱۳۸٩/۸/۳٠
» ۱۳۸٩/۸/٢٩ :: ۱۳۸٩/۸/٢٩
» ۱۳۸٩/۸/٢٠ :: ۱۳۸٩/۸/٢٠
» ۱۳۸٩/۸/٦ :: ۱۳۸٩/۸/٦
» ۱۳۸٩/۸/۱ :: ۱۳۸٩/۸/۱
» ۱۳۸٩/٥/۱٦ :: ۱۳۸٩/٥/۱٦
» ۱۳۸٧/۸/۱٢ :: پنج شنبه ای که گذشت
» ۱۳۸٧/۸/٢ :: چیزی به نام ...
» ۱۳۸٦/۱۱/٢۱ :: محرم و روضه هاش
» ۱۳۸٦/٩/۳٠ :: تولدم مبارک؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!
» ۱۳۸٦/۸/٢٧ :: ۱۳۸٦/۸/٢٧
» ۱۳۸٦/۸/۳ :: ۱۳۸٦/۸/۳
» ۱۳۸٦/۳/٢٥ :: آخيششششششششششش
» ۱۳۸٦/۱/٢٦ :: يک نوشته قديمی
» ۱۳۸٥/۱۱/٢٩ :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٩
» ۱۳۸٥/۱۱/٢٢ :: روضه ی خاله
» ۱۳۸٥/۱٠/٢۸ :: اعتراف نامه
» ۱۳۸٥/۱٠/٥ :: جشن تولدم
» ۱۳۸٥/٩/۱۸ :: از وقتی رفتی
» ۱۳۸٥/۸/٢٩ :: چند توصيه برای زندگی بهتر
» ۱۳۸٥/٢/٢٤ :: ۱۳۸٥/٢/٢٤
» ۱۳۸٥/۱/۱٢ :: اعتراف می کنم
» ۱۳۸٥/۱/٦ :: ۲۴ ساعتی که گذشت
» ۱۳۸٤/۱۱/۱٥ :: با تو هستم
» ۱۳۸٤/۱٠/٢٩ :: کوتاه و مختصر
» ۱۳۸٤/٩/٢۸ :: به زبان اندی
» ۱۳۸٤/٩/٢۱ :: چرا اينجوری شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
» ۱۳۸٤/٩/۱ :: آفرينش موجودی به نام انسان يا...........
» ۱۳۸٤/۸/۳٠ :: ماجراهای منو زهرا
» ۱۳۸٤/۸/٢٢ :: نسبت من و(خودمن)
» ۱۳۸٤/۸/٢٠ :: ۱۳۸٤/۸/٢٠
» ۱۳۸٤/۸/۱٩ :: روزگار من
» ۱۳۸٤/۸/۱٦ :: ۱۳۸٤/۸/۱٦
» ۱۳۸٤/۸/۱٥ :: عيد فطر