روانشناس روانى یا روانى روانشناس؟!

بیش از حد ظرفیت

چشامو بستمو دهنمو باز کردم

چیزی که نباید میگفتمو گفتم خودم هم میدونستم حرف دلم نیست

اونقدر عصبانی بودم و با عجله کارامو میکردم که وقتی خواستم  از اتاق برم بیرون فکر کردم در تا اخر بازه ولی نیمه باز بودو من یهو سرم به لبه ی در خوردو طبق قانون نیوتن هر عملی را عکس العملی است دیدم به جای اینکه برم جلو دو متر به عقب برگشتم

چوب بی صدایی بود صدای من هم در نیومد حتی یه اخ هم نگفتم

اصلا به ما نیومده عصبانی بشیم

هنوزم بعد از یه هفته جای یادگاریش معلومه رو پیشونیم

   + هلن ; ۳:۳٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٤/٢
comment نظرات ()