روانشناس روانى یا روانى روانشناس؟!

آفرينش موجودی به نام انسان يا...........

يه راست ميرم سر اصل مطلب

خدا قبل از اينکه آدمو بيافرينه تصميم گرفت يه موجودی به نام خر بيافرينه

وقتی خرو خلقت کرد بهش گفت ببين تو يه موجودی هستی که از صبح که بيدار می شی تا شب که می خوای بخوابی بايد جون بکنی و همش کار کنی تازه بهت می گن خر.................من بهت ۵۰ سال عمر ميدم نظرت چيه؟

خره می گه نه ۵۰ سال خيلی برام زياده و من همش بايد جون بکنم .................و می خوام سنمو کمتر کنی..............خدا می گه چند سال می خوای کم کنم...........خره می گه من ۲۵ سال بسمه

بعد از خره خدا سگو ميافرينه

بهش می گه ببين تو يه موجودی هستی که از صبح تا شب و از شب تا صبح بايد پاسبونی کنی و اهل خونه هم هر چی که خوردن اضافه شو جلو تو پرت ميکنن وتازه بهتم می گن سگ

و من به تو ۲۵ سال عمر ميدم نظرت چيه؟

سگه می گه نه خدا از صبح تا شب و شب تا صبح بايد پاسبونی بدمو آخرش وضعم اينجوريه وتازه بهم می گن سگ و نه خدا ۲۵ سال برام زياده..............خدا می گه چند سال می خوای کم کنم؟..............سگه می گه برای من ۱۰ سال کافيه

بعد از اون خدا ميمونو ميافرينه

بهش می گه ببين تو يه موجودی هستی که از صبح که بيدار می شی تا شب که می خوابی بايد برای بچه ها ادا در بياری و تازه اونا به تو می خندنو مسخره ت می کنن و به تو ميگن ميمون

و من به تو ۲۰ سال عمر ميدم........نظرت چيه؟

ميمونه می گه نه خدا با اين وضعيتی که برای من قرار دادی ۲۰ سال خيلی برام زياده و منم ۱۰ سال کافيمه

بعد از اونا خدا تازه انسانو ميافرينه

بهش می گه ببين تو اشرف مخلوقات منی........بهت نيروی تفکر دادم..........تو رو جانشين خودم رو زمين قرار دادم و..........................

و به تو می گن انسان و من به تو ۲۵ سال عمر ميدم.....نظرت چيه؟

انسان ميگه نه خدا ۲۵ سال برای من خيلی کمه و  تو ميتونی يه کاری بکنی

۳۰ سال خره و ۱۵ سال سگه و ۱۰ سال ميمونه رو بده به من

خدا هم قبول می کنه

قصه تازه از اينجا شروع می شه

اين انسان تا ۲۵ سال مثه آدما زندگی می کنه

وقتی ۲۵ سالش تموم می شه ميره تو عمر خره..........به خاطر همينم خر می شه و ازدواج می کنه و از صبح تا شب ميره جون می کنه تا زه خونواده ش بهش می گن خر

بعد از اينکه ۵۰ سالش تموم شد ميره تو عمر سگه.........اونوقت ديگه بازنشست شده و خونه نشين به خاطر همينم پاسبانی زن و بچه شو می کنه و زنو بچه شم هر چی خودشون خوردن اضافه شو برای اون ميارن و تازه بهش می گن سگ

بعد از اينکه ۶۵ سالش تموم می شه ميره تو عمر ميمونه .........اونوقت ديگه تنهاس و هيچ کسی دورو برش نيست و از کار افتاده شده............برای اينکه هم خودشو مشغول کنه هم دل نوه هاشو شاد کنه از اين خونه به اون خونه ميره و برای نوه هاش ادا در مياره.............................تازه آخر عمری مسخره ش می کنن بهش می گن مثه ميمون می مونه

حکمت آفرينش انسان (اشرف مخلوقات)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   + هلن ; ۳:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٩/۱
comment نظرات ()